החזרות וביטולי עסקה

 1. החזרה/ביטול עסקה
  • משתמש/משתמשת אשר ערכו הזמנה באתר זה רשאים לבטל את ההזמנה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”) והתקנות שהותקנו על פיו בלבד.
  • ביטול עסקה ייעשה בפנייה באחת החלופות המפורטות להלן:

5.2.1 באמצעות פניה בדרכים הבאות: 

5.2.2 באמצעות שליחת דואר רשום להחברה רח’ המסילה 10 פארק ראם.

5.2.3 באמצעות הודעת לדואר האלקטרוני של החברה [email protected]

5.2.4 באמצעות שליחת מכתב בפקסימיליה שמספרה 08-8692733

5.2.5 באמצעות אתר האינטרנט של החברה – טופס פנייה

 • לאחר שליחת הודעת הביטול בטווח הזמנים המנויים בתקנון זה והקבועים בחוק, על המשתמש לוודא כי המוצר הגיע למשרדי החברה עד ולא יאוחר מהמועדים המנויים בתקנון זה ובהתאם לחוק. למען הסר ספק, מוסכם בזאת כי רק הגעה בפועל של המוצר למשרדי החברה עד ולא יאוחר מהמועדים המנויים בתקנון זה יזכו את המשתמש בזכות ביטול כאמור בחוק ובתקנון.
 • בעסקה מרחוק רשאי כל משתמש לבטל את העסקה וזאת תוך 14 יום ממועד ביצוע העסקה או מיום קבלת מסמך המכיל את פרטי המכירה כנדרש על פי חוק [השם, מספר הזהות והכתובת של העוסק בארץ ובחוץ לארץ; התכונות העיקריות של המוצר, מחיר המוצר, תנאי התשלום החלים על המכירה, האופן ביטול המכירה] – לפי המאוחר מבין השניים.
 • אדם בעל צרכים מיוחדים או אזרח ותיק [מעל גיל 65 שנים] או עולה חדש – תקופת הביטול תוארך לארבעה חודשים מיום עשיית המכירה או ממועד קבלת המוצר או לפי דף מכירה שיתקבל לדואר אלקטרוני בצירוף חשבונית והכל בהתאם לחוק – לפי המאוחר מבין השניים. האמור בסעיף זה הינו בכפוף להצגת תעודה בדבר נכונות היותו בעל מוגבלות או אזרח ותיק או עולה חדש.
 • ביטול עסקה עקב פגם במוצר – פגם בייצור בלבד ולא נזק שגרם המשתמש למוצר – או עקב אי התאמה בין המוצר שהתקבל לבין התיאור המוצר בכתב המופיע באתר, תשיב החברה את מלוא הסכום ששולם על ידי המשתמש כולל דמי האספקה וזאת בתוך 14 ימים מיום קבלת הסחורה מאת המשתמש. למשתמש לא תהא כל טענה מכל מין ו/או סוג שהוא לאחר השבת מלוא התמורה ששולמה עבור המוצר ע”י החברה.   
 • זכות החלפת בשל אי התאמה של מידת הנעל או הביגוד – ניתנת בזכות זכות החלפה למידה אחרת של אותה הנעל שנרכשה או אותו ביגוד בדיוק. זכות ההחלפה בכפופה למתן הודעה בכתב עד ולא יאוחר מ- שני ימי עסקים מיום קבלת המוצר באריזתו המקורית ומבלי שנעשה בו כל שימוש. במקרה ובו לא יהא במלאי החברה את אותה המידה אליה מבקש המשתמש להחליף הרי שהמשתמש יהא זכאי לקבלת החזר כספי בשווי הרכישה של אותו המוצר כפי שהיה בעת הרכישה. במקרה דנן, לא תהא למשתמש כל טענה והוא מוותר בזאת ויתור מלא סופי ומוחלט של כל טענה מכל מין ו/או סוג שהיא.
 • יודגש כי קיימת אפשרות במקרה האמור בסעיף 5.7 לעיל לבצע את ההחזרה של המוצר לצורך החלפת המידה באמצעות שליח בעלות מופחתת הכל בתיאום עם החברה לפי מחירון השליחויות כפי שיהא מעת לעת.
 • במקרה של אי התאמה בין המוצר אשר הוזמן על ידי המשתמש באתר [לפי תיאורו בכתב] לבין המוצר שהתקבל בפועל אצל המשתמש או במקרה של פגם במוצר, יתקבל זיכוי מלא ללא גביית דמי ביטול.
 • למען הסר ספק, טעות בהזמנת המוצר אשר נערכה ע”י המשתמש לא תיחשב כאי התאמה אלא כביטול המזכה את החברה בדמי ביטול כאמור לעיל. 
 • במקרה בו תהא חס וחלילה תחול טעות בפרסום מוצר לגבי תיאורו או מחירו הרי שהחברה תהא רשאית לבטל את ההזמנה לא תהא למשתמש שום טענה מכל מין ו/או סוג היא ביחס לביטול ההזמנה.
 • הודעת הביטול תכיל את הפרטים הבאים: שם מלא, טלפון ליצירת קשר, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, צילום חשבונית.
 • דמי הביטול – במקרה של ביטול תהא החברה רשאית לגבות דמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר המוצר (לא כולל דמי אספקה) או 100 שקלים חדשים לפי הנמוך מבניהם.
 • ניתן להחזיר מוצר באמצעות שליחות או להביאו למחסני החברה בכתובת רח’ המסילה 10 פארק ראם בתיאום מראש בלבד!

  החזרת מוצר באמצעות שליחות כרוכה בתשלום עבור השליחות בסך 30 ₪ למעט אם נפל במוצר פגם.

 • מכירה בהנחה – החזר יבוצע בהתאם לחוק ועל פי תנאי המכירה ובהתאם לסכום ששולם בפועל.
 • במקרה בו תיווצר תקלה טכנית מכל מין ו/או סוג שהוא באתר, בכך תגרם מניעה לשימוש באתר ו/או עיכוב ו/או עצירת הפעילות השוטפת, הרי שהמשתמש מוותר בזאת ויתור מלא סופי ומוחלט של כל טענה מכל מין ו/או סוג שהיא.
 • התגלה כי הפרטים אשר מלואו באתר על ידי המשתמש אינן נכונים הרי שהחברה תהא רשאית לבטל את ההזמנה ו/או את חברתו באתר ו/או לפעול כנגדו בכל דרך חוקית והמשתמש מוותר בזאת ויתור מלא סופי ומוחלט של כל טענה מכל מין ו/או סוג שהיא.
 1. שירות משתמשים
  • נציגי החברה עומדים לרשותך בימים א-ה בין השעות 08:00-16:00 למענה לשאלות בכל הנוגע לשאלות בדבר המוצר. פרטי ההתקשרות של מחלקת שירות המשתמשים הינה:  דואר אלקטרוני [email protected]
 2. אחריות למוצר
 • כל מוצר מגיע עם תעודת אחריות חיצונית לאריזתו המקורית תנאי האחריות ייקבעו ע”ג תעודת האחריות לגבי כל מוצר בנפרד.  תעודת האחריות מפורסמת בגין כל מוצר ומוצר באתר.