מדיניות פרטיות

רישום לאתר / מדיניות פרטיות

המשתמש הינו רשאי להירשם כמנוי לאתר החברה כך שבמועד ההרשמה ולאחר מילוי פרטיו של המשתמש כמפורט באתר, מאשר ומסכים בזאת המשתמש כי החברה תכניס אותו לרשימת הדיוור שלה וכן הוא נותן בזאת את הסכמתו לכך שתשלח לכתובת הדואר אלקטרוני שלו ו/או במסרון לטלפון נייד שלו הודעות בדבר מבצעים, הנחות, קופונים, הודעות בדבר פעילות האתר וכן כל דיוור פרסומי או דיוור שיווקי וזאת בהתאם לקבוע בהוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס’ 40), התשס”ח-2008 (“חוק “הספאם”).
הסכמתך לתקנון זה ומדינויות בפרט מהווה הסכמה לאיסוף המידע אודותיה ושמירתו במאגרי המידע של החברה (מאגר רשום).
מוסכם בזאת כי בעצם מסירת פרטיו האישיים של המשתמש ורישומו לאתר מהווה הסכמה לכך שהחברה תאסוף ותשתמש במידע אשר ייאסף אודות השימוש של המשתמש באתר וזאת לצורכים סטטיסטיים או שליחת דיוור שיווקי או התאמת התוכן השיווקי עבור המשתמש במידת האפשר או לצורך ניתוח מידע לייעול השירות או השיווק או שליחת משובים או נתונים סטטיסטים או דיוור ישיר או למתן שירות וקשר טוב יותר.
לידיעתך החברה עושה שימוש תוכנות לאיסוף מידע וזאת לצורך מתן שירות טוב יותר. המידע אשר נאסף הינו לצורך שיפור איכות השירות ובקרה. המידע אשר ייאסף הינו אך לא רק: כתובת IP , גיל המשתמש, אזורים גאוגרפיים, זמני השימוש באתר, בחינת המוצרים וכו’. מודגש כי אין המדובר בסעיף זה בנתונים מזהים. החברה עושה שימוש ב”קוקיס” cookie מטעמה או מצד ג’ כדוגמת: גוגל. הקוקיס מאפשרים חווית רכישת טובה יותר, שומר את פרטיך לצורך התאמת מוצרים והרגלי הרכישה. החברה או מי מטעמה הם אלו אשר יהיו חשופים למידע הנ”ל.
למידע נוסף על השימוש ב-COOKIES באמצעות צדדים שלישיים תוכל לפנות לאחת הכתובות: google.com/policies/technologies/types www.facebook.com/policies/cookies https://policies.google.com/privacy
במידה ותרצו להסיר את הפרטים והמידע מהשימוש בכלים אלו או דומים, ניתן לפנות לאחת הכתובות שלהלן: http://www.aboutads.info/choices או- http://www.youronlinechoices.eu/ ‎ ולהסיר את עצמך מהשירותים הנבחרים.
לידיעתך תוכל שוב בכל עת לחסום את הקוקייז, וזאת על ידי שינוי בהגדרות הדפדפן שלך . כמו כן הואיל וקבצי הקוקיז נשמרים בזיכרון מחשבך, הרי שתוכל בכל את למחוק את קבצי הקוקיז ממחשבך.
המשתמש נותן בזאת את הסכמתו המלאה והחופשית להעביר את פרטיו לצורכי דיוור, קבלת מבצעים והטבות באמצעי המדיה השונים ביניהם אך לא רק: מסרון ודואר אלקטרוני, פקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטית. המשתמש זכאי בכל עת שיחפוץ בכך להסירו מרשימת התפוצה ע”י לחיצה על קישור כפתור ההסרה ואישור ההסרה.
בהסכמת לשימוש באתר זה אתה נותן את הסכמתך מרצונך הטוב והחופשי כי החברה תהא רשאית לאסוף מידע אודותיך וכי אתה מצהיר כי המידע שתמסור לחברה יהא נכון ומדויק.
מודגש בזאת כי אין עליך כל חובה למסור פרטים אישיים אודותיך אולם בכדי לייעל את הליך המכירה ובכדי להנות משירות טוב ויעיל יותר מומלץ למסור את הפרטים. מובהר כי במקרה שבו לא יימסרו פרטים אישיים, ייתכן ולא תתאפשר אספקת שירותים או קבלת הטבות (מועדון לקוחות וכדומה) ולא תהיה לך כל טענה בעניין זה.
על פי חוק הספאם, הנך רשאי לבקש מהחברה לעיין במידע אשר נאסף אודותיך והמצוי במאגרי החברה. כמו-כן הנך רשאי לבקש מהחברה לתקן מידע אשר נאסף אודותך אם אינו נכון או מדויק ואף במקרים מסוימים לבקש את מחיקתו. במקרים אשר פורטו בסעיף זה הנך מתבקש לשלוח בקשה בכתב אל החברה באמצעות פקס או כתובת הדואר האלקטרוני או דואר רשום והכל כאמור בפרטים המופיעים בסעיף 5 לתקנות זה.
החברה נוקטת באבטחת מידע סבירים ומקובלים על מנת לשמור את המידע אשר נמסר לה על ידך ו/או הנאסף אודותיך.
אתה נותן את הסכמתך להעברת המידע לצדדים אחרים העובדים עם החברה או למענה והכל על מנת לערוך חווית קניות טובה ו/או לשיפור השירות ו/או לצרכים סטטיסטיים. יודגש כי העברת המידע תעשה בהתאם למדיניות הפרטיות המופיעה באתר כאשר מידע אשר ניתן לצרכים סטטיסטיים שימסרו לצד שלישי לא יהיה בהם פרטים אישיים היכולים לזהותך. מודגש בזאת כי הגם שלחברה לא תעביר מידע אישי מזהה אודותיך לצדדים שלישיים. במקרה בו יהיה אחד או שניים מהתנאים אשר יפורטו להלן יימסר המידע:
במקרה בו נדרשה בחברה על פי חוק למסור את המידע
במקרה בו ניתן צו שיפוטי המורה לחברה למסור את המידע
במקרה בו חשיפת המידע נדרשת לצורך מניעת ביצוע עבירה
הפרת אחד או יותר מתנאי השימוש המנויים באתר
במקרה בו הפרת הוראת דין
במקרה של מחלוקת משפטית בינך ובין החברה במקרה שבו יידרשו העברת פרטיך לצורך השלמת ביצוע הרכישה וקבלת המוצרים לספקים חיצוניים כגון: חברת האשראי, חברת שליחויות.
14. יודגש כי המידע שיימסר הינו לצורך השלמת תהליך המכירה, והסכמתך לאמור בתקנון זה, מהווה הסכמה להעברת המידע הרלוונטי לצדדים הרלוונטים להשלמת תהליך הרכישה. מוסכם בזאת כי במקרה כזה לא תהיה למשתמש כל טענה ו.או דרישה בדבר העברת המידע.

15. המשתמש מצהיר בזאת כי הוא מוותר על כל טענה מכל סוג או מין שהוא ביחס לחברה בקשר למסירת המידע ו/או הפרטים אודותיו לרבות מכוח חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א – 1981.

16. במקרה בו החברה תעביר את פעילותה לחברה אחרת או תימכר הרי שמי שיקבל את המידע החדש תחייב לפעול בהתאם להוראות תקנון זה במלואם.